• 2020. augusztus 13., csütörtök

A betegek kötelezettségeiről


2017.09.07

A betegek jogait bemutató cikkek után érdemes megismerkedni a betegek kötelezettségeivel is, melyek betartása nélkül az egészségügyi ellátás nehezen vagy egyáltalán nem működik. Olyan kötelezettségek ezek, melyek érvényesítése nem kíván aránytalanul nagy terhet a betegektől, kis odafigyeléssel könnyíti meg az egészségügyi dolgozók fáradságos munkavégzését.Melyek ezek a kötelezettségek? Mit tehet vagy nem tehet a beteg kezelése során?
A betegek részéről az ellátásában közreműködő személyek részére adott megfelelő tájékoztatás és a velük történő együttműködés elsődleges fontosságú. Ennek keretében a beteg – amennyiben azt egészségi állapota lehetővé teszi – tájékoztatja őket mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez. Különösen fontos beszámolni korábbi betegségeiről, gyógykezeléséről, arról, hogy milyen gyógyszereket szed, valamint az egyéb egészségkárosító kockázati tényezőkről. Az egészégügyi dolgozók részére adott tájékoztatásnak ki kell terjednie mindarra, ami mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekre. A beteg köteles felvilágosítást adni minden olyan korábban tett jognyilatkozatáról is, amely az ő egészségügyi ellátását érinti (ilyen lehet például az önrendelkezési jog keretében tett azon nyilatkozat, amely valakit kizár a kezelésbe való beleegyezés vagy visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából).
A kötelezettségek másik csoportja a betegek részéről az egészségügyi szolgáltató működési rendjének betartására, illetve a többi beteg jogainak tiszteletben tartására vonatkozik.
A beteg köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni, a gyógykezelésével kapcsolatban az ellátásában közreműködő személyektől kapott rendelkezéseket és a gyógyintézet házirendjét betartani, valamint a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni.
Általánosságban - sajnos azonban nem mindig magától értetődően - kellene érvényesülnie azon kötelezettségnek, miszerint a beteg az ellátása során végig köteles tiszteletben tartani más betegek jogait (pl.: kapcsolattartás során a látogatásra vonatkozó házirend betartása, fertőzésveszély esetén megfelelő elkülönítés).  A beteg jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait sem (pl.: vizsgálati vagy terápiás módszerek szabad megválasztása). Ez utóbbi két kötelezettség azonban nemcsak a betegekre, hanem azok hozzátartozóira is vonatkoznak, ők is kötelesek ezeket betartani.

Dr. Tiszavári Klára
egészségügyi szakjogász


Gyógyhír Magazin

Cikkajánló


Betegjogok a gyermekek ellátása során Gyógyhír Magazin

Jogaink a gyógyszertárban Gyógyhír Magazin

A tájékoztatáshoz való jog
Dr Tiszavári Klára rovata
Gyógyhír Magazin

Mik is azok a betegjogok? Dr. Tiszavári Klára rovata Gyógyhír Magazin